ALGEMENE VOORWAARDEN JA!ACADEMY

Met de hieronder vernoemde cursist wordt in geval van minderjarigheid bedoeld de ouder en of voogd.

1. IDENTITEIT VAN DE ONDERNEMER:

Naam ondernemer: JA!Academy / Balletschool Julia Andrioukhina

Handelsnaam: JA!Academy

Postadres: Rosmolenplein 50, 5014ET Tilburg

Telefoonnummer: +31 6 31233075

E-mailadres: info@jaacademy.nl

K.v.K.-nummer: 18046930

BTW-nummer: NL207312710B01

2. INSCHRIJVINGEN:

Aanmelding is mogelijk via het online inschrijfformulier. Bij inschrijving verbindt de cursist zich voor minimaal één termijn van 17 lessen.

2a. TUSSENTIJDS INSTROMEN:

Instromen is gedurende het gehele cursusjaar mogelijk. Afhankelijk van het aantal resterende lessen in een cursusjaar wordt er minder lesgeld in rekening gebracht. U bent echter wel verplicht het totaal aantal resterende lessen van het cursusjaar te voldoen, mits een tijdige opzegging na de eerste termijn. Betaling in termijnen bij tussentijds instromen is mogelijk tot en met 24 resterende lessen in het cursusjaar. Bij minder dan 24 resterende lessen dient u het totaal aantal resterende lessen van het cursusjaar ineens te voldoen. Bij instromen kunt u het resterende aantal lessen opvragen via dit formulier. Wilt u instromen en weet u het aantal resterende lessen voor de desbetreffende cursus al, dan kunt u zich hier inschrijven.

2b. PROEFLES:

Een éénmalige proefles is € 7,50. Inschrijving en betaling van de proefles kan via onze website. De proefles dient voor aanvang van de proefles betaald te zijn. Een proefles kan slechts eenmaal per cursusjaar per cursist aangevraagd worden tenzij anders overeengekomen.

3. PLAATSING VAN CURSISTEN:

Vanaf juli wordt er gestart met het (her)plaatsen van onze cursisten. Dit gebeurt naargelang de leeftijd en het dansniveau van de cursist aan het begin van het dansseizoen. Cursisten die al les hadden, worden met voorrang geplaatst. Daarna vindt, op volgorde van inschrijvingsdatum, de inschrijving van nieuwe cursisten plaats. Geplaatste nieuwe cursisten ontvangen een plaatsingsbevestiging.

Indien een cursist, om welke reden dan ook, niet geplaatst kan worden, wordt de cursist op een wachtlijst geplaatst. Voor de overbruggingsperiode wordt in samenspraak een tussenoplossing gevonden waar dit mogelijk is.

4. START VAN HET CURSUSJAAR:

Een cursusjaar bestaat uit 34 lessen van 50 min. De lessen van de Talentklas / JA!DanceCompany duren 1 tot 2 uur bij extra repetities. Klassiek ballet / Spitzen lessen Niveau 2, duren 70 min. Kleuterballet lessen duren 40 min. Tijdens de schoolvakanties en op officiële feestdagen worden geen lessen gegeven (zie vakantierooster).

5. INSCHRIJFGELD:

Inschrijfgeld voor nieuwe leden bedraagt éénmalig € 15,00. Bij deelname door twee of meerdere gezinsleden wordt voor één persoon inschrijfgeld berekend.

6. TARIEVEN:

  • Alle vermelde tarieven zijn uniform voor alle locaties.
  • Kortingen op tarieven bij betaling ineens zijn geldig tot en met de 10e les van het cursusjaar.
  • Bij meer dan één cursus, krijgt u 10% korting op elke extra cursus met het laagste bedrag. Let wel, dit is alleen mogelijk wanneer u meerdere cursussen tegelijkertijd besteld. Uw korting wordt bij het afrekenen verrekend.

7. WIJZE VAN BETALING:

Het gehele cursusbedrag of de 1e termijn dient voor aanvang van de eerste les voldaan te zijn. De 2e termijn dient u uiterlijk na 17 lessen te betalen. De betaallink voor de 2e termijn vind u in uw factuur na de betaling van de 1e termijn. U kan ten alle tijde de 2e termijn voldoen, na 17 lessen krijgt u automatisch via email een betalingsherinnering . Dit alles kan via onze website (iDeal betaling)

8a. OVERMACHT:

JA!Academy is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daar toe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld. Te denken aan natuurrampen, pandemieën, lock-down, etc. Een alternatief wordt aangeboden in de vorm van live online lessen zodat cursussen kunnen worden voortgezet. In deze gevallen is restitutie van het lesgeld niet mogelijk.

8b. ZIEKTE / AFWEZIGHEID CURSIST OF DOCENT:

In het geval dat een cursist niet alle lessen van een cursus waarvoor is ingeschreven kan volgen (bijvoorbeeld wegens ziekte, verhuizing, etc.), kan geen aanspraak gemaakt worden op restitutie of vermindering van het lesgeld.

In geval van ziekte of afwezigheid dient de cursist dit tijdig voor de desbetreffende les telefonisch of per email te melden. De cursist kan geen aanspraak maken op restitutie of vermindering van het lesgeld. Wel kan in uitzonderlijke situaties de mogelijkheid geboden worden dat de cursist een les inhaalt. Dit gebeurt altijd in  overleg met de docent(e) en op een ander tijdstip/dansgroep van dezelfde leeftijd en/of dansniveau. Mogelijk kan dit wel plaatsvinden op een andere vestiging. De docent(e) is uiteindelijk de persoon die besluit of iemand in aanmerking komt voor deze regeling.

In geval van afwezigheid van de docent zal een les voor zover mogelijk door een vervangende docent(e) gegeven worden of later in het cursusjaar worden ingehaald. JA!Academy behoudt het recht in het uiterste geval een les te laten vervallen.

9. BETALINGSACHTERSTAND:

Bij betalingsachterstand behoudt JA!Academy om eenzijdig en naar eigen oordeel cursisten uit de academie te weren, zonder dat daarmee de betalingsverplichting komt te vervallen. Zodra aan de betalingsverplichting is voldaan, kunnen de lessen hervat worden. De niet genoten lessen worden niet ingehaald.

Bij een betalingsachterstand ontvangt de cursist éénmalig een betaalherinnering. Mocht er binnen een termijn van 7 dagen dan nog geen betaling volgen zullen er administratiekosten van € 15,- in rekening gebracht worden. Wanneer hierna nog geen betaling heeft plaatsgevonden dan zal er een overdracht naar een incassobureau plaats vinden. Alle kosten die hieruit voortvloeien, zowel de buitengerechtelijke kosten als gerechtelijke kosten, komen ten laste van de cursist/debiteur.

10. PRIVACY:

In het kader van de Wet Bescherming Persoonsgegevens informeren wij u dat JA!Academy uw gegevens, zoals naam, adres, telefoonnummer en e-mail adres opneemt in een gegevensbestand. Deze worden uitsluitend gebruikt voor de verwerking van uw inschrijving en de hieruit voortvloeiende activiteiten. U kunt uw eigen gegevens ten aller tijden opvragen en/of laten corrigeren.

11. GEBRUIK VAN BEELD- EN GELUIDMATERIAAL:

JA!Academy behoudt zich het recht om geluid- en beeldmateriaal van cursisten te gebruiken voor eigen publicitaire (bv. flyers, advertenties, social media, website, etc.) doeleinden. Wanneer u daar op voorhand bezwaar tegen heeft, dan verzoeken wij u ons daarvan direct bij aanvang van de cursus in kennis te stellen.

12. AANSPRAKELIJKHEID:

JA!Academy kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige letsel en/of schade aan personen of diens eigendommen (vermissing daarvan inbegrepen), in of nabij alle vestigingen of optredensruimtes van JA!Academy. Bij (opzettelijke) beschadigingen aan eigendommen of vestigingsgebouwen van JA!Academy stellen wij de verantwoordelijke personen daarvoor aansprakelijk.

13. KWALITEITSWAARBORG:

De directie van JA!Academy behoudt zich het recht voor om eenzijdig en naar eigen oordeel cursisten uit de academie te weren.

14. BEËINDIGING VAN EEN OVEREENKOMST:

  • Een overeenkomst met JA!Academy wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij u JA!Academy uitsluitend schriftelijk per aangetekende post of per e-mail (met bewijs van digitale verzending) mededeelt de overeenkomst te willen beëindigen. Na beëindiging behoudt JA!Academy het recht achterstallige cursusgelden te incasseren.
  • Opzeggingen met ingang van het nieuwe cursusjaar moeten één maand voor aanvang van het nieuwe cursusjaar ontvangen zijn (vóór 1 augustus). Bij niet tijdig opzeggen wordt er één kalendermaand in rekening gebracht inclusief € 15,00 administratiekosten.
  • Opzeggingen met ingang van de tweede termijn (17 lessen) zijn alleen geldig wanneer deze vóór 1 januari van het desbetreffende cursusjaar zijn ontvangen. Indien de tweede termijn niet tijdig opgezegd is wordt het lesgeld van de tweede termijn volledig in rekening gebracht.